Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Cel linku nie zawsze jest odpowiednio określony.

Opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu.

Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Materiały są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje.

Filmy nie posiadają napisów tekstowych dla osób niedosłyszących lub głuchych, ponieważ w większości stanowią materiał wykonany przez pracowników, uczniów nieposiadających profesjonalnych umiejętności do zaopatrzenia treści filmowych w dodatkowe napisy.

Materiały pochodzą z różnych, obcych źródeł.

Strona internetowa oparta jest o CMS, który w obecnej wersji nie spełnia wszystkich wymogów dostępności cyfrowej. Dążymy do zapewnienia dostępności cyfrowej w zakresie wszystkich publikowanych treści.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab). Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Czarniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523516794. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny Wola Wapowska 6A: Wejście do budynku przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście boczne dodatkowo wyposażone jest w podjazd. W budynku znajduje się sanitariat dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna może poruszać się w obrębie kondygnacji parterowej ponieważ budynek nie posiada windy. W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy. Przed budynkiem znajdują się miejsca do parkowania pojazdów z możliwością parkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.

Hala Sportowo-Rekreacyjna Wola Wapowska 6A: Wejście do hali przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W obiekcie znajduje się sanitariat dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna może poruszać się w obrębie całej hali bez ograniczeń. W obiekcie nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy. Przed halą znajdują się miejsca do parkowania pojazdów z możliwością parkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.

Budynek szkolny Bachorce 42 Główne wejście do budynku nie jest przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście boczne jest przystosowane do osoby niepełnosprawnej i wyposażone jest w podjazd. W budynku znajduje się sanitariat dla osoby niepełnosprawnej Osoba niepełnosprawna może poruszać się w obrębie części kondygnacji parterowej ponieważ budynek posiada dwa poziomy parterowe i nie posiada windy. W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy. Przed budynkiem znajdują się miejsca do parkowania pojazdów z możliwością parkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.